Wednesday, September 29, 2010

Ulasan Buku

Tugasan 2:        Penyelidikan Pendidikan Komputer GGGE 6943
Tajuk Buku:         
Penyelidikan dalam pendidikan (Perancangan dan Pelaksanaan PenyelidikanTindakan)
Ketua Pengarang: Mok Soon Sang, Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.
January, 2010

Terdapat 13 BAB:
Pengenalan
Pengenalan dalam buku ini akan menerangkan mengenai :
Sejarah Perkembangan Penyelidikan Dalam Pendidikan;

Penulis juga  akan menekankan idea-idea mengenai model dan teori yang terdapat dalam penyelidikan pendidikan. Kebanyakan penyelidikan yang dijalankan adalah berdasarkan kajian kepada masalah yang berlaku pada pendidikan dan dikaitkan dengan beberapa teori pembelajaran yang dijalankan. Selain itu juga, buku ini akan menekankan mengenai kaedah-kaedah yang digunakan untuk menguruskan penyelidikan untuk menghasilkan teori penyelidikan yang berkaitan dengan kajian.
Bahagian teori dalam penyelidikan menerangkan mengenai konsep pembelajaran,  faktor-faktor dan proses yang berlaku dalam pembelajaran. Kebanyakan teori yang dihasilkan adalah berdasarkan dari pemerhatian dan hasil penyelidikan yang dijalankan. Teori yang dihasilkan tersebut juga berfungsi untuk membantu penyelidik dalam menjalankan penyelidikan dalam kajian.
Bahagian ini juga menerangkan mengenai jenis-jenis penyelidikan secara ringkas yang dijalankan dalam membentuk teori dalam penyelidikan pendidikan. Jenis penyelidikan tersebut adalah penyelidikan kuantitatif dan penyelidikan yang dijalankan secara kualitatif. Teori-teori tersebut adalah seperti teori disiplin mental, teori naturalisme, teori pengamatan dan teori ini juga member pengaruh yang besar terhadap teori-teori dalam pembelajaran sejak abad ke 19 lagi.
Bahagian pengenalan buku ini juga menerangkan mengenai perubahan dan pendekatan yang berlaku dalam pendidikan. Perubahan dan pendekatan tersebut adalah berdasarkan beberapa teori diantaranya adalah seperti teori pelaziman klasik, teori pelaziman Operan Thorndike, Teori Pelaziman Operan Skinner, Pendekatan Teori Iaitu Permodelan Bandura. Dari idea dan teori pembelajaran yang diperkenalkan ini amat membantu dalam sejarah dalam sejarah perkembangan penyelidikan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, penulis menekankan bahawa teori memainkan peranan yang penting dalam untuk memahami situasi pendidikan.
Bab 1
Konsep Penyelidikan Dalam Pendidikan
Dalam bab ini, penulis menekankan mengenai  maksud konsep pendidikan dan penyelidikan. Bab 1 ini juga menghuraikan konsep-konsep yang boleh digunakan dalam menjalankan penyelidikan pendidikan.
Konsep pendidikan merangkumi pandangan umum dalam pembentukan  perkembangan ilmu . Pengertian dalam pendidikan juga mengikut beberapa pentafsir di antaranya ialah dari Plato, Aristlo, Jean Jacques Rousseau dan sebagainya. Konsep pendidikan di Malaysia adalah berdasarkan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang digubal pada tahun 1996.
Penulis juga menerangkan mengenai Konsep Triad dalam kajian pelbagai kaedah yang diterangkan oleh J.Wellington pada tahun 2004. Kaedah tersebut juga dinamakan sebagai kaedah triangulation yang merangkumi kaedah temubual, pemerhatian dan kajian berdasarkan dokumen.
Definisi dan ciri-ciri yang terdapat dalam penyelidikan pendidikan diterangkan untuk digunakan oleh penyelidik. Setiap ciri-ciri yang terdapat dalam pendidikan digunakan semasa menjalankan penyelidikan.
Akhir dalam Bab1 menerangkan mengenai Etika Penyelidikan yang dijalankan. Etika tersebut adalah ketika menjalankan penyelidikan sama ada ketika menemubual responden dewasa dan kanak-kanak. Beberapa etika perlu dipatuhi dalam melaksanakan penyelidikan dalam pendidikan.
Bab 2
Pendekatan Metodologi Dan Etika Penyelidikan Dalam Penyelidikan
Bab 2 menerangkan mengenai konsep dan pendidikan yang boleh dijalankan dalam penyelidikan pendidikan. Pendekatan tersebut termasukah positive, naturalis dan interpretative. Selain itu, kaedah penyelidikan kuantitatif  dan kualitatif diterangkan beserta metodologi kajian yang dapat dijalankan.
Penulis juga menekankan mengenai pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif yang digunakan dan ciri-ciri yang terdapat dalam penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Ciri-ciri tersebut termasuklah prinsip kajian asas, tanggapan umum, tujuan, instrument, kaedah, pensampelan, cara analisis data dan cara menulis laporan mengikut kaedah kajian yang dijalankan.
Dalam metodologi kritikal dan penyelidikan tindakan yang dijalankan, penulis juga menekankan mengenai ideology critique yang merupakan idealogi dalam pelbagai bidang pendidikan. Dalam kaedah penyelidikan, penulis menerangkan prosidur-prosidur yang boleh digunakan oleh penyelidik untuk menentukan kaedah penyelidikan yang akan dijalankan berpandukan dengan model saintifik.
Akhir dalam Bab 2 ini menerangkan mengenai Konsep Triad dalam kajian dengan pelbagai kaedah seperti temubual responden, kajian dokumen, pemerhatian dan juga boleh juga menjalankan soal selidik secara pos, telefon dan juga secara elektronik. Dalam aspek triangulation, kaedah ini adalah untuk kesahan iaitu mengesah pernyataan, melalui rekod temubual, transkrip, bukti dari daripada kajian kes. Dalam menjalankan kajian sains kemasyarakatan, dengan menggunakan tiga atau lebih dalam kajian akan menghasilkan kemungkinan ketepatan dalam hasil kajian yang dijalankan.
Dalam Bab 2, Etika penyelidikan dan tanggungjawab penyelidik dihurai secara ditil.
Bab 3
Model,  Jenis Dan Proses Penyelidikan
Dalam Bab 3, model penyelidikan menerangkan mengenai model penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Jenis model penyelidikan juga diterangkan iaitu penyelidikan eksperimental, dan bukan dijalankan secara eksperimental iaitu soal selidik, kajian kes, ujian dan penilaian. Penulis juga menerangkan jenis model penyelidikan secara ditil dari segi pengertian, tujuan, fokus dan juga ciri-ciri model penyelidikan yang dijalankan tersebut.
Jenis penyelidikan yang boleh dijalankan dalam kajian juga diterangkan, diantaranya adalah seperti penyelidikan asas atau tulen, penyelidikan gunaan, penyelidikan tindakan, dan juga penyelidikan penilaian yang dijalankan. Selain itu, perbezaan dalam menjalankan penyelidikan diterangkan dengan menyatakan perbezaan dalam penyelidikan yang dijalankan.
Bab ini juga menerangkan mengenai jenis dan bentuk eksperimental yang terdapat dalam penyelidikan kuantitatif.

Penyelidikan kuantitatif yang dijalankan adalah secara eksperimental iaitu secara tulen, kuasi dan semula jadi. Jenis bentuk penyelidikan eksperimental juga diterangkan, diantaranya adalah seperti penyelidikan eksperimental tulen, penyelidikan eksperimetal kuasi iaitu luar makmal dan juga penyelidikan eskperimental secara semula jadi. Langkah-langkah perancangan  dalam menjalankan pelaksanaan penyelidikan eksperimental juga dijalankan. Elemen penyelidikan penilaian juga diterangkan dalam menjalankan penyelidikan. Perancangan yang dijalankan dalam penyelidikan penilaian dijalankan, diantaranya melalui beberapa kaedah soalan kaji selidik, temu bual, pemerhatian, menganalisis dokumen dan juga melalui menginterpretasi diari-diari.
Bab 3 juga menerangkan penyelidikan kualitatif; iaitu penyelidikan bukan eksperimental. Penulis menerangkan secara ditil perbezaan yang terdapat dalam penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Dalam bahagian Penyelidikan Kualitatif juga menerangkan mengenai Etnografi. Metodologi etnografi berasal dari kajian antropologi yang menginterpretasikan mengenai tingkah laku manusia yang dijalankan melalui pemerhatian penyelidik. Selain itu, proses perancangan dan pelaksanaan yang dijalankan dalam penyelidikan etnografi dihuraikan secara berperingkat. Penyelidikan Historikal/Sejarah juga dijalankan secara berperingkat. Kajian kualitatif juga dijalankan dengan menggunakan kajian kes yang merangkumi biografi dan autografi.
Akhir pada bab ini menerangkan : Modedan Perancangan  proses penyelidikan kajian.
Bab 4
Penyelidikan Tindakan  
Dalam Bab ini menerangkan mengenai latar belakang penyelidikan tindakan yang dijalankan. Penulis menekankan mengenai proses amalan refleksi Schon yang merangkumi Trigger, Frame, Reframe, dan Plan.

Penyelidikan tindakan juga menerangkan proses refleksi pedagogi yang terdapat dalam penyelidikan Tindakan. Konsep penyelidikan tindakan Kurt Lewin juga diterangkan. Selain itu, tujuan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam kajian tindakan dihurai secara ditil.
Di antara model penyelidikan Tindakan yang dihuraikan oleh penulis diantaranya adalah seperti model pemikiran Kurt Lewin, Model pemikiran Stephen Kemmis, model pemikiran John Elliott.
Pelaksanaan penyelidikan tindakan yang dijalankan dalam kajian juga dinyatakan dengan menyatakan dengan contoh-contoh  masalah pendidikan dalam kajian. Akhir bab ini juga menerangkan mengenai proses kajian asas dan proses penyelidikan kajian tindakan. Proses penyelidikan tindakan dengan 4 aspek kajian juga dinyatakan.
Bab 5
Perancangan Peringkat Permulaan Penyelidikan
Dalam Bab 5 menerangkan mengenai proses perancangan penyelidikan. Peringkat permulaan penyelidikan, merangkumi pernyataan masalah, tinjauan literature dan pensampelan. Jenis soalan penyelidikan juga dinyatakan penggunaannya secara hujah yang menyokong soalan penyelidikan.
Tinjauan Literatur Penyelidikan dihuraikan secara terperinci, diantaranya adalah seperti mencari bahan dari sumber lokasi web, jurnal online. Penulis menghuraikan secara ditil mengenai bagaimana literatur penyelidikan disediakan dan kandungan yang terdapat dalam literatur penyelidikan.
Bab ini juga menerangkab mengenai peringkat persampelan seperti strategi dan kaedah persampelan iaitu persampelan probaliti dan persampelan bukan probaliti.

Pada akhir bab ini menerangkan mengenai langkah-langkah yang terdapat dalam perancangan strategi persampelan dan jadual mengenai perbelanjaan untuk kajian.
Bab 6
Instrumen Untuk Penyelidikan
Bab 6 menerangkan mengenai instrumen yang digunakan untuk mengumpul data dalam menjalankan kajian dan penyelidikan. Jenis-jenis Ujian parametric dan bukan parametric digunakan untuk mengukur ciri-ciri spesifik mengenai populasi sama ada saiznya besar atau kecil. Diantara ujian yang boleh dijalankan adalah seperti Ujian Formatif, Penilaian Sumatif dan juga perbandingan antara Ujian Formatif dan Ujian Sumatif.
Bab ini juga menerangkan secara terperinci mengenai pengujian,  pengukuran, dan penilaiaan. Penulis menyatakan bahawa ketiga-tiga konsep tersebut mempunyai tafsiran yang berbeza darisegi pengertian, tujuan dan ciri-ciri yang mempunyai kaitan rapat dengan proses pelaksanaan kajian.
Akhir Bab ini, penulis menyatakan bahawa kaedah yang penting untuk  mengumpul data dalam kajian yang dijalankan. Soalan-soalan kajian kerap kali digunakan untuk membentuk soal selidik, temubual, dan pemerhatian. Kaedah pengumpulan data akan diperincikan secara ditil dalam Bab 7, bab 8 dan Bab 9.
Bab 7
Kaedah Pengumpulan Data : Soal Selidik
Bab ini menerangkan mengenai kaedah pengumpulan data yang dijalankan secara soal selidik. Penulis menerangkan jenis kajian membujur dan kajian melintang yang dilaksanakan dalam kaedah pengumpulan data secara soal selidik.
Penulis juga menyatakan secara khusus mengenai kegunaan soal selidik, dan klasifikasi soal selidik. Dalam kaedah mengumpul data untuk soal selidik, perlu ada perancangan dan carta aliran untuk perancangan dan pelaksanaan proses soal selidik. Penulis juga menerangkan mengenai prinsip susunan, format soalan, surat iringan yang diperlukan ketika menggunakan kaedah pengumpulan data secara soal selidik.
Akhir bab ini, isu dan etika ketika mentadbir soalan-soalan soal selidik dinyatakan. Penulis buku ini juga menyatakan bahawa strategi pensampelan responden, item-item yang digunakan adalah amat penting dalam pungutan data untuk dianalisis dan diinterpretasi. Keadaan ini adalah kerana kesahan, kebolehpercayaan, kebolehtadbiran, dan kemudatahfsiran  data sampel bukan hanya bergantung responden bagaimana menjawab item-item tetapi ia bergantung kepada bagaimana  soalan-soalan  soal selidik yang berkualiti dapat disediakan.
Bab 8
Kaedah Pengumpulan Data : Temu Bual
Bab 8 menyatakan secara khusus mengenai konsep temubual dan definisi temubual. Penulis juga menyatakan sesuatu yang unik kerana melibatkan pengutan data melalui lisan dalam pertemuan di antara 2 pihak secara langsung. Penemubual juga mencungkil maklumat yang boleh menambahbaikan kadar respons dan kaedah temubual ini amat berguna sekiranya responden yang kita temubual tersebut tidak tahu membaca dan menulis.
Di antara beberapa prosidur temubual yang dinyatakan oleh penulis adalah seperti temubual melalui telefon, temubual berasaskan internet. Penulis juga menyatakan bahawa temubual merupakan kajian yang unik dan kompleks di bawah kajian soal selidik. Ia berlainan dengan soal selidik melalui pos. kaedah temubual juga bukan sahaja memerlukan kemahiran membina soalan-soalan selidik, tetapi juga memerlukan kemahiran komunikasi interpersonal untuk membentuk satu temubual yang lengkap dan sempurna.
Akhir Bab ini,penulis menegaskan bahawa konsep triangulation sering diamalkan seperti menggunakan kaedah pemerhatian ketika menjalankan temubual.
Bab 9
Kaedah Pengumpulan Data: Pemerhatian
Mengikut penulis, pemerhatian merupakan salah satu jenis kaedah soal selidik yang digunakan untuk memungut data dalam kajian. Dalam kaedah soal selidik, pemerhatian memainkan peranan yang penting dengan kajian soal selidik. Pemerhatian menggunakan sensori persepsi untuk memungut data dan juga bergantung kepada kemahiran mendengar dan instrumen selidik sebagai kaedah sokongan dalam menjalankan kajian. Dalam teori asas pemerhatian, beberapa konsep dinyatakan oleh penulis diantaranya adalah seperti konsep pengamatan, dengan menggunakan beberapa prinsip seperti Prinsip Pragnanz, Prinsip Kedekatan (Proximity), Prinsip Keserupaan (Similarity), Prinsip Tutupan (Closure), Prinsip Kesinambungan (Continuity), Prinsip Lengkapan (Complete), Prinsip Tetangkum (Configuration), dan sebagainya.
Penulis juga menyatakan isu-isu dan etika yang perlu dalam menjalankan penyelidikan secara pemerhatian yang perlu dipatuhi oleh pengkaji. Etika pemerhatian tersebut termasuklah prosidur yang dijalankan ketika menjalankan penyelidikan. Isu yang penting dalam kaedah pengumpulan data secara pemerhatian, dinyatakan oleh penulis seperti dilema ketika menjalankan kajian.
Akhir pada bab ini, penulis menyatakan bahawa walaupun data yang dipungut melalui pemerhatian adalah lebih lengkap dan sempurna, konsep triangulation akan membantu untuk menambah ciri kesahan dan kebolehpercayaan untuk memperkayakan kaedah pungutan data. Dalam proses pungutan data sewajarnya, kaedah triangulation adalah lengkap dan sempurna.
Analisis data kuantitatif dan kualitatif akan dibincangkan dalam bab-bab seterusnya.
Bab 10
Analisis Dan Interpretasi Data Deskriptif
Bab ini menghuraikan analisis yang boleh dijalankan selepas data selesai dikumpul. Tugas penyelidik juga merancang bagaimana data itu dianalisis dan diinterpretasi untuk membentuk gambaran terhadap persoalan kajian yang dijalankan. Penyelidik juga perlu memahami perbezaan di antara data kualitatif dan data kuantitatif serta perbezaannya untuk menganalisis.
Bab ini juga menerangkan bagaimana data kualitatif dianalisis dan diinterpretasi. Kaedah proses analisis data kualitatif yang diadaptasi oleh J.Wellington, Education Research 2004 dinyatakan secara ditil. Prinsip dan amalan dalam menjalankan analisis data kualitatif dinyatakan dalam prinsip dan amalan 10.
Dalam Bab 10 ini juga, penulis menerangkan statistik asas untuk menjalankan analisis data kuantitatif. Analisis data ini dijalankan dengan menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif tersebut termasuklah menjalankan penganalisisan dan pentafsiran keputusan ujian. Segala analisis data secara statistik, penggunaan markah, taburan kekerapan, pengumpulan data skor mentah dan menghasilkan graf. Analisis dijalankan berdasarkan graf dan kegunaan statistic dalam penyelidikan pendidikan.
Akhir Bab ini, penulis menerangkan mengenai proses analisis dan interpretasi data parametric dan data bukan parametric serta pemilihan data ujian statistic deskriptif atau inferential. Penyelidik juga perlu tahu membezakan hipotesis iaitu hipotesis kausaldan hipotesis asosiatif. Sampel data perlu dianalisis, dan dinilai kesahihannya secara sistematik dan logical mengikut criteria yang ditetapkan. Laporan berdasarkan penyelidikan dokumentasi akan dibincangkan dalam Bab yang berikutnya.
Bab 11
Pertimbangan Semasa Mengumpul Dan Analisis Data
Mengikut penulis, dalam membuat pensampelan beberapa pertimbangan adalah perlu kerana kualiti penyelidikan perlu ada kesahan, kebolehpercayaan, dan keobjektifan atau tidak adalah bergantung kepada kepada cara pemilihan peserta melalui proses pensampelan berdasarkan criteria yang ditetapkan.

Penulis juga menerangkan mengenai pensampelan bertujuan (purposive sampling) untuk penyelidikan tindakan. Terdapat beberapa  kategori konsep dan contoh pensampelan bertujuan dijalankan dengan mengikut beberapa kategori di antaranya adalah seperti variasi maksimum, peluang, tipikal, atipikal, criteria, kritikal, dan pensampelan terbimbing.
Isu dalam menganalisis dokumen juga dinyatakan dengan merangkumi 2 domain utama iaitu kesahan(validity) dan kebolehpercayaan(reliability) dan juga kritikan dari segi luaran dan dalaman.
Pada akhir bab ini, penulis sekali lagi menegaskan bahawa penggunaan strategi triangulation perlu dalam menilai dokumen. Analisis kandungan dokumen dan penulisan dokumen dibincangkan dalam bab 12.
Bab 12
Analisis Kandungan Dokumen, Penulisan, Dan Penyebaran Laporan Kajian
Bab 12, menerangkan mengenai analisis dokumen yang merujuk kepada strategi dan prosedur yang perlu digunakan dalam membuat analisis, interpretasi, dan penilaian terhadap sebarang jenis dokumen. Penulis juag menerangkan mengenai kegunaan analisis dokumen yang perlu digunakan oleh penyelidik dalam meninjau literature, tujuan penentuan bidang kajian, seperti topic, tema, isu dan hipotesis penyelidikan.

Penulis juga menerangkan mengenai perkara-perkara yang perlu dianalisis daripada dokumen penyelidikan seperti tajuk/topic kajian, abstrak, pengenalan,tinjauan semula, metodologi, kaedah mengumpul dan menganalisis, isi kandunga kajian, penilaian, kesimpulan dan bahan rujukan yang digunakan.
Penulis juga menerangkan mengenai langkah-langkah dalam perancangan dan perlaksanaan analisis kandungan dokumen. Huraian terperinci juga diperjelaskan dalam persediaan untuk menulis laporan penyelidikan sama ada dalam bentuk kertas kerja. Kriteria  persediaan dalam menyediakan laporan penyelidikan adalah penting untuk manghasilkan kertas kerja dan kertas seminar yang bermutu tinggi.
Akhir bab 12 ini, penulis menceritakan proses sesi seminar secara ringkas dan penyebaran hasil penyelidikan tindakan seperti jurnal pendidikan.
Bab 13
Laporan Kajian Dokumen Historical : Kajian Dasar Pendidikan Dan Kurikulum
Bab akhir dalam buku ini mengimbas kembali sejarah dasar Pendidikan Negara mengikut Penyata, Laporan, Dasar dan Akta Pendidikan. Imbasan sejarah dasar dimulakan dengan zaman pengkuhan; Penyata Razak 1956, dan Ordinan Pelajaran 1957. Kemudian diteruskan dengan zaman Kemaskini; Laporan  Rahman Talib 1960 dan Ordinan Pelajaran 1961.
Akta dalam pendidikan juga dibincangkan seperti Akta Bahasa Kebangsaan (Ordinan Pelajaran) 1967, dan Dasar Pendidikan Kebangsaan 1970 dibincangkan dari segi implikasi dan perlaksanaannya.
Dasar dan faktor pembentukan KBSR juga dinyatakan pada akhir Bab ini. Falsafah Pendidikan Sekolah Rendah, dan Dasar Pembentukan KBSM juga dinyatakan. Falsafah Pendidikan Negara dan matlamat pendidikan Negara 1988, dihuraikan secara terperinci.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum dan Wawasan 2020 yang perlu diinterpretasi dalam pendidikan dan perlaksanaannya dibincangkan secara terperinci.
Ulasan akhir pada buku ini yang dinyatakan oleh penulis adalah mengenai pelopor perubahan; misi nasional yang merangkumi 6 Teras Strategik Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010, diantaranya adalah seperti untuk membangunkan modal insan, merapatkan jurang pendidikan dan memartabatkan profesion perguruan di Malaysia.
Faedah dari buku : Buku ini berfaedah untuk digunakan pelajar dan penyelidik dalam bidang bidang pendidikan. Buku ini juga merangkumi jenis-jenis dan pensampelan yang boleh dijalankan dalam kajian pendidikan.
Dengan bantuan buku ini, sebagai pelajar saya boleh merujuk untuk mengetahui kaedah dan metodologi yang betul dalam mengumpul data dan instrument yang digunakan untuk membantu penyelidikan dan kajian yang bakal dijalankan.
Teknik untuk menganalisis data diterangkan secara terperinci sama ada data tersebut adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Analisis dan interpretasi dokumen juga diterangkan secara ditil.
Cara untuk menulis dan menghasilkan laporan penyelidikan, jurnal serta aplikasi perancangan dan pelaksanaan penyelidikan kajian tindakan juga diulas secara ditil.
Rumusan : Pada saya, sebagai seorang pelajar buku ini amat berguna untuk dijadikan sebagai rujukan khusus untuk menghasilkan jurnal, kertas seminar dan kajian penyelidikan dalam bidang pendidikan komputer khasnya.

Jurnal Kualitatif

Ulasan  Jurnal Kualitatif
Tajuk
Discovering Computing: Perspectives Of Web Designers Examining Academic Internet Use Using A Combined Method Qualitative Findings Of Students’ Perception On Practice Of Self-Regulated
Strategies In Online Community Discussion
Di Tulis Oleh: Brian Dorn
Departments of Computer Science and
Multimedia Web Design and Development
University of Hartford
Mark Guzdial
School of Interactive Computing
Georgia Institute of Technology
Han Woo Park
Kajian Kes:
Pelajar Universiti Di Korea
Vighnarajah *, Wong Su Luan, Kamariah Abu Bakar
Faculty of Educational Studies, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor, Malaysia
Tujuan Kajian Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengetahui tahap pengetahuan penggunaan komputer  yang terdiri  pendapat responden yang terdiri dari pelbagai latarbelakang pendidikan  yang melayari laman web yang dibina. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk melihat sejauh mana kepentingan internet dan peranan teknologi komunikasi ini kepada pelajar-pelajar di Universiti di Korea.


Dari hasil analisis tersebut, dasar pendidikan akan dapat digubal dengan mewujudkan pendidikan secara dalam talian (online).

Dengan adanya pembaharuan seperti penggunaan teknologi digital yang membantu dalam sistem pendidikan boleh memberi kesan yang baik kepada sistem pendidikan tinggi, ekonomi, masyarakat dan Negara.
Kajian ini adalah berkaitan dengan persepsi pelajar  dalam perbincangan secara dalam talian secara komuniti.


Perisian Moodle, open source (Modular Object-Oriented Dynamic Learning) digunakan untuk menghasilkan program yang berasaskan internet)

Perisian ini digunakan untuk membangunkan perbincangan secara dalam talian yang dinamakan i ELC.


Kajian ini bertujuan untuk melihat tahap keberkesanan pembelajaran dengan menggunakan platform perbincangan perisian i ELC.
Pendekatan Kaedah menemubual peserta mengenai persepsi mereka mengenai laman web yang dilayari oleh peserta.


Peserta tersebut terdiri daripada:
Pereka Web
Pereka Perisian
Pereka Animasi
Perekabentuk
Kaedah kajian adalah dengan menggunakan kaedah kajian Kualitatif dan


Dengan meninjau secara online


 
Persampelan Data dikumpul dengan menemubual 12 orang peserta dan setiap peserta dihadiahkan dengan kad $15 bagi setiap mereka yang menyertai temubual tersebut.
Peserta tersebut terdiri daripada:
Web Designer/Developer 7
Programmer/Software Developer 2
Other: Animator 1
Other: Interactive Animator 1
Other: Designer/Developer 1
Data tersebut juga merangkumi latarbelakang peserta, (data demografi), perisian yang digunakan, dan bahasa pengaturcaraan yang digunakan.
Setiap hasil kata-kata atau pendapat peserta ditaip untuk dibuat analisis.
Kajian ini dijalankan dalam bulan 6, 2008.


Dengan sejumlah 238 siswa, dan 182 menjawab dan hanya 104 orang siswa yang menyiapkan survey tinjauan tersebut.
Kajian dijalankan ke atas 100 orang pelajar.Dengan 42 pelajar lelaki dengan peratusan dan 58 orang pelajar perempuan.


Perkadaran perempuan adalah lebih tinggi kerana di ambil dari sumber media, komunikasi dan maklumat kursus.
Data demografi juga diambil  seperti umur, jantina dan pengalaman menggunakan penggunaan sistem pembelajaran secara online.
Persetujuan diperlukan  daripada Jabatan Pendidikan, Perancangan Pendidikan dan  Bahagian Penyelidikan (EPRD.
Maklumat yang diperlukan dalam kajian ini termasuklah kemudahan infrastuktur yang terdapat di sekolah. 
Populasi dan sampling
Sekolah yang dipilih adalah sekolah di sekitar Kuala Lumpur yang dipilih secara rawak.
Kajian dijalankan dalam masa 8 minggu dengan dengan jumlah persampelan n=50 orang pelajar yang terdiri dari Sekolah Menengah Kebangsaan di Zon Kuala Lumpur yang dipilih secara rawak.
Pelajar tingkatan 4 yang mengambil kurikulum fizik.
Instrumen Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah wawancara (menemubual).
Analisis Kualitatif dijalankan dengan menemubual 12 orang peserta yang terdiri daripada :


5 orang peserta perempuan


7 orang peserta lelaki
Semua peserta memegang Ijazah dan 2 daripada mereka memegang Ijazah sarjana.


Hanya 1 per 4 dari mereka mempunyai Ijazah yang berkaitan dengan rekabentuk web seperti: komunikasi visual, animasi, dan internet programming.
Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kajian kualitatif (tinjauan secara online).


Prosidur Yang Digunakan:

Penyelidik menggunakan perisian versi KrKwic Korea software yang dikembangkan oleh Leydesdorff  pada tahun 1995.
Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah (menemubual).
Penyelidikan tersebut dijalankan dalam 8 minggu.


Soalan yang ditanyakan kepada pelajar adalah merangkumi kemudahan penggunaan internet yang digunakan oleh pelajar tersebut seperti mengakses blog, Friendster. Pelajar-pelajar tersebut juga jarang menggunakan internet untuk tujuan pembelajaran.
Analisis Yang Dijalankan Analisis Thematic


Analisis yang dijalankan berdasarkan pendapat mereka:
 1. Peserta kajian menyatakan persepsi mereka ketika melayari laman web.
 2. Peserta menyatakan pendapat peribadi mereka dalam kelas sains komputer.
 3. Peserta berkongsi kegembiraan mereka ketika bekerja dengan menggunakan laman web.
 4. Peserta menyatakan apa yang mereka inginkan dan perlu untuk menambahkan pengetahuan mereka dan tentang sesuatu  secara tradisional.
Analisis juga dikaji dari  persepsi peserta :
 1. Persepsi CSTradisional
 2. CS kurikulum
 3. Permohonan untuk membuat web (menggunakan pengaturcaraan)
 4. Keperluan dalam pengetahuan komputer.
Persepsi peserta juga dikaji persepsi mereka terhadap CS Tradisional dan pandangan mereka dari segi:
 1. Pekerjaan (the job)
 2. Persenaliti (traits)
Segala data yang berbentuk kata-kata di analisis dalam bentuk peta 2 dimensi dengan menggunakan teknik rangkaian sosial visualisasi.
Sebagai contoh untuk menjawab soalan: Sejauh mana internet digunakan dalam membantu akademik dan 5 soalan dinyatakan untuk menilai tahap penggunaan internet dalam pembelajaran.


Dari jawapan siswa (peserta) analisis tersebut dikaji dalam bentuk Semantic map.


Di antara jawapan peserta yang menggunakan internet untuk tujuan akademik adalah merangkumi beberapa perkara dari segi:
 1. Convenience  (keselesaan
 2. Promptness (kelajuan
 3. Trustworthiness  (kepercayaan)
 4. Habitually  (kebiasaan)
 5. Correctness (kebenaran)
 6. Vastness(keluasan)
 7. Diversity (kepelbagaian)
 8. Accessibility (
 9. Efficiency (keunikan)
 10. Scarcity and uniqueness (kecekapan)
Siswa Universiti (Korea) menggunakan internet untuk:
 1. Memilih topic penyelidikan
 2. Latar belakang kajian
 3. Kajian literature
 4. Pengumpulan data
 5. Penulisan
Majoriti pelajar bersedia menggunakan internet untuk membantu pembelajaran khasnya dalam mata pelajaran  fizik. Sebanyak n=33 orang responden mempunyai persepsi positif terhadap iELC, perbincangan.
Analisis dijalankan berdasarkan soalan temubual:
 1. Pendapat pelajar mengenai iELC discussion platform.
 2. Kepentingan pengaturan kendiri (self-regulated) terhadap strategi belajar.
 3. Pembangunan pengaturan kendiri melalui penyertaan iELC.
Rumusan Dari hasil analisis ini, pereka laman web dapat membuat analisis berdasarkan pendapat yang diberi oleh 12 orang peserta yang terdiri dari pelbagai bidang pekerjaan dan latarbelakang pendidikan.


Ada diantara mereka melihat komputer hanya sebagai alat dan ada juga dikalangan mereka yang melihat komputer sebagai alat yang membantu dapat meningkatkan pengetahuan mereka dalam dan membantu untuk berfikir.
Kajian perlu dilaksanakan untuk jangkamasa panjang untuk menilai bahawa siswa-siswa tersebut telah bersedia menggunakan internet dalam akademik.
Siswa yang terlibat juga mengharapkan dengan adanya courseware online  ini akan member impak yang positif dalam pembelajaran
Dari hasil analisis, pelajar bersedia menggunakan internet untuk membantu pembelajaran, tetapi mereka lebih  menumpukan kepada peperiksaan besar seperti SPM.

Friday, September 24, 2010

Jurnal Kajian Kuantitatif Dan Kualitatif

Ulasan Jurnal Kuantitatif dan Kualitatif


Tajuk
Evaluation Of A Web Based Mathematics Teaching Material On The Subject Of Functions

Penilaian laman web Matematik sebagai alat bantu mengajar.
Effectiveness Of A Blended E-Learning Cooperative Approach In An Egyptian Teacher Education Programme
Keberkesanan dengan menggunakan pendekatan kaedah pembelajaran campuran  (blended learning) kooperatif-e learning dalam program pendidikan guru di Mesir
Scaffolding Project-Based Learning With The Project Management Body Of Knowledge (PMBOK_)
(perancah pengajaran) berasaskan pembelajaran dengan pengurusan projek berdasarkan pengetahuan (PMBOK)
(sokongan untuk mempromosikan pendidikan)
Di Tulis Oleh: Adnan Baki a,*, Ebru Gu¨ veli b
a Department of Science and Mathematics Education, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
b Department of Primary Education, The University of Rize, Turkey
Heba EL-Deghaidy *, Ahmed Nouby
Department of Curriculum and Instruction, School of Education, Suez Canal University, Ismailia, Egypt
Shahron Williams van Rooij *
Instructional Technology Program, College of Education and Human Development, George Mason University, 4400 University Drive, MS 5D6, Fairfax, VA 22030, USA
Tujuan Kajian Kajian ini bertujuan untuk menilai dan membuat perbandingan antara kaedah pengajaran tradisional yang digunakan sejak dulu lagi didapati membosankan cara pembelajaran dan kaedah pembelajaran dengan menggunakan web-based mathematics teaching (WBMT). Dengan bantuan alat teknologi ini dapat membantu meningkatkan mutu pengajaran yang dijalankan. Jadi web-based mathematics teaching (WBMT) diperkenalkan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan matematik. Kajian ini adalah untuk melihat tahap keberkesanan Pembelajaran dengan menggunakan kaedah Blended e-learning adalah menggabungkan pelbagai kaedah pembelajaran dengan tujuan memberi kesan pengalaman dan kesan pembelajaran yang berbeza.

Kaedah Blended e-learning adalah kaedah yang menggunakan 2 kaedah iaitu face to face dan juga e-learning. Dari perseptif guru, kaedah blended learning merupakan kaedah pedagogi yang baru.

Selain itu, kajian ini juga untuk meninjau keberkesanan pembelajaran koorperatif (CL) yang bermaksud kumpulan belajar yang lebih dari 2 orang.
Sebahagian proses pembelajaran ia memerlukan kemahiran dan kecekapan dalam merekabentuk pengurusan pengetahuan. Kaedah ini merupakan salah satu kaedah dalam strategi pembelajaran untuk mengembangkan kemahiran kolaboratif dan pembelajaran tersebut berdasarkan projek. Projek yang dijalankan adalah berdasarkan pengurusan projek dan pembelajaran. Kontek kajian ini juga dijalankan berdasarkan pengurusan dan rekabentuk projek.

Proses projek tersebut adalah berdasarkan ADDIE (Analysis, design, development, implementation, dan evaluation)
Pendekatan Kajian Kualitatif : Kaedah menemubual responden (guru) dan (pelajar)
Kajian Kuantitatif: Kajian ini dijalankan dengan menggunakan soal selidik (questionare)

Kaedah penyelidikan adalah dengan menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif.

Menggunakan kaedah soal selidik dan temubual (peserta kajian).
 Untuk menjawab soalan kajian, 4 instrumen diperlukan diberikan dalam Arabic, ujian e-learning, dan skala sikap peserta. Dari kajian, majoriti pelajar perempuan bersedia menggunanakan pendekatan blended learning.
Sebahagian proses pembelajaran ia memerlukan kemahiran dan kecekapan dalam merekabentuk pengurusan pengetahuan. Kaedah ini merupakan salah satu kaedah dalam strategi pembelajaran untuk mengembangkan kemahiran kolaboratif dan pembelajaran tersebut berdasarkan projek. Projek yang dijalankan adalah berdasarkan pengurusan projek dan pembelajaran. Kontek kajian ini juga dijalankan berdasarkan pengurusan dan rekabentuk projek.

Proses projek tersebut adalah berdasarkan ADDIE (Analysis, design, development, implementation, dan evaluation)
Persampelan Kaedah kajian dijalankan dengan menggunakan kaedah kajian kualitatif dan kuantitatif
Kajian dijalankan dengan menggunakan sample 18 orang guru dan 80 orang pelajar.
Kaedah temubual digunakan dengan menemubual responden.
Kajian dijalankan dengan menggunakan persampelan dari peserta kajian.
Peserta Kajian dari program pengajaran fakulti pendidikan di Universiri Kerajaan. Program pengajaran adalah dalam masa 4 jam dalam masa seminggu.
Peserta kajian terdiri dari pelajar  siswazah tahun 4 yang mengikuti program pendidikan di Egypt.
26 orang dari PTS’ Sains yang terdiri dari majoriti pelajar perempuan iaitu:
24= perempuan
2=lelaki.
 Analisis kualitatif dan kuantitatif dijalankan, dan kajian ini dijalankan  dalam masa 8 minggu.
Instrumen Penyelidikan dijalankan dari tahun 2004 hingga 2005, di Sekolah di Trabzon, Turkey. Kajian dijalankan dengan menggunakan 2 kelas yang diajar dengan menggunakan tutor yang sama.
Soalan temubual dikemukakan kepada guru dan pelajar adalah merangkumi:

Guru:
How did they exploit the WBMT material?
Bagaimana mereka mengeksploitasi bahan WBMT?
How were their attitude and approach towards WBMT and its future?
Bagaimana sikap mereka dan pendekatan terhadap WBMT dan masa depannya?

How did they evaluate WBMT material?

Bagaimana mereka menilai bahan WBMT?

Students: Mahasiswa:
What was their attitude and approach towards the WBMT material?
Apa sikap mereka dan pendekatan terhadap bahan WBMT?
Do they improve their level of achievement in mathematics by engaging with WBMT?
Apakah mereka meningkatkan tahap prestasi dalam matematik dengan melibatkan dengan WBMT?

How did they evaluate WBMT material?
Bagaimana mereka menilai bahan WBMT?
Kaedah kajian kuantitatif dijalankan dengan menilai web-based mathematics teaching (WBMT) dan membuat perbandingan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran tradisional.
Kajian kuantitatif: Menggunakan kaedah eksperimen dengan memberikan soalan pre dan soalan post.
Diantara soalan yang ditanya oleh penyelidik diantaranya ialah:

1. What is the effectiveness of a BeLCA on PSTs' achievement levels in a science teaching methods course?

Apa keberkesanan BeLCA terhadap pencapaian tahap peserta PSTs dalam kursus kaedah pengajaran sains?
2. What is the effectiveness of a BeLCA on PSTs' attitudes towards this type of learning approach?
Apa keberkesanan BeLCA kepada peserta  PSTs terhadap jenis pendekatan pembelajaran?
3.What is the effectiveness of a BeLCA on PSTs' attitudes towards cooperativeness?
Apa keberkesanan BeLCA peserta PSTs terhadap kekoperasian?
4. What are PSTs' views on implementing a BeLCA approach?
Apa pandangan peserta PSTs pada pelaksanaan pendekatan BeLCA?
14 pelajar di dua bahagian bersetuju menyertai dalam kajian ini.
Pelajar yang mempunyai data demografi yang sama diuji pada awal semester dan mereka bekerja sepenuh masa dalam industry, berdaftar belajar di Graduate Certificate Program.
Analisis Yang Dijalankan Kajian kualitatif adalah dengan mewawancara guru dengan menggunakan soal selidik.
Kajian kuantitatif pula adalah dengan menggunakan kaedah pra penilaian, dan statistic iaitu t-test.
Kajian kualitatif: Untuk mendapatkan data dan meklumat demografi dari pserta kajian dari segi data peribadi dan latarbelakang pendidikan.
Analisis juga dijalankan juga berdasarkan prestasi kajian dan e-learning skala sikap.

Kaedah kuantitatif:
Dua kaedah statistik yang digunakan untuk menentukan kebolehpercayaan melalui SPSS (versi 10.0 for Windows)

Pertama: dengan menggunakan pendekatan internal consistency konsistensi dalaman dengan menghitung nilai alpha.
Kedua: dengan menggunakan kaedah ujian semula dengan selang/jeda 3 minggu.

Kaedah kuantitatif:
Data tersebut di perolehi dari Pre-Service Teacher’s (PST), dan mereka juga perlu memberikan pendapat mereka mengenai blended e-learning cooperative

approach (BeLCA). Maklumat demografi juga diperolehi dari kajian yang dijalankan.
Pada akhir kajian ini, kajian kualitatif dijalankan dengan mewawancara peserta kajian darisegipandangan dan cadangan yang perlu untuk meningkatkan mutu pengajaran dengan menggunakan kaedah blended learning.
Analisis tersebut melihat sejauh mana peserta memanfaatkan webCT dan Blackboard Forum.

Kaedah kajian kualitatif dengan menemubual peserta berkaitan dengan projek tersebut  dan kuantitatif dengan menggunakan t-test
Rumusan Dari kajian tersebut web-based mathematics teaching (WBMT) sesuai dijalankan dan boleh menarik minat pelajar untuk belajar matematik. Guru dan pelajar juga akan lebih menyesuaikan diri dengan menggunakan system yang dibina. Dari kajian ini menunjukkan bahawa keberkesanan pengajaran bukan sahaja hanya dengan menggunakan kaedah blended learning, tetapi memerlukan kerja sama dan sokongan komputer. Penyelidikan ini menunjukkan bahawa proses dan prosedur dari metodologi perlu digunakan dalam pengurusan projek dapat memudahkan komunikasi- antara peserta pasukan peringkat dewasa seperti pelajar-sarjana yang sudah aktif di tempat kerja dan  pekerja yang telah terdidik untuk pelaksanaan projek

Jurnal Kuantitatif

Ulasan  Jurnal Kuantitatif


Tajuk
Sources And Nature Of Secondary School Teachers’ Education In Computer-Related Ergonomics

(Sumber dan sifat guru sekolah pendidikan menengah di komputer berkaitan)
Ergonomic: Bidang yang berkaitan dengan matlamat memberi ciri keselesaan, kecekapan, keselamatan, dan senang guna kepada mesin yang digunakan oleh manusia. Sinonim kejuruteraan insan.
Empowering Muslim Youth through Computer Education, Access, Use: A Gender Analysis
Penguasaan Penggunaan Komputer  di Kalangan Remaja Muslim

(Pendidikan, capaian, penggunaan) analisis jantina
E-Learning In Life Long Education: A Computational
Approach To Determining Listening Comprehension

Ability
E-learning dalam pendidikan seumur hidup:  Pendekatan yang digunakan untuk menentukan pemahaman dan kemampuan pendengaran
Di Tulis Oleh: Sara Dockrell a,*, Enda Fallon b, Martina Kelly b, Rose Galvin a

Discipline of Physiotherapy, School of Medicine, Trinity College Dublin, Ireland

Department of Industrial Engineering, College of Engineering & Informatics, National University of Ireland, Galway, Ireland
Farida Khan and Rehana Ghadially


Department of Humanities and Social Sciences, Indian Institute of Technology

Bombay, India
Cem Işık & Sümeyra Yılmaz
Tujuan Kajian Kajian ini adalah untuk mengetahui sumber dan sifat-sifat guru di peringkat sekolah menengah mengenai ergonomic dalam penggunaan komputer.

Kajian ini juga adalah untuk melihat tahap penggunaan komputer oleh pelajar sekolah sekolah menengah di republic Ireland.

Kajian ini juga untuk implikasi dan analisis keperluan guru terhadap penggunaan computer dalam Pembelajaran.
Kajian ini bertujuan untuk melihat tahap penggunaan dan
pemilikan komputer di kalangan remaja islam mengikut jantina di Mumbai.

Kajian ini juga untuk menilai sekiranya ada perbezaan tahap penggunaan computer di kalangan jantina (lelaki dan perempuan islam).
Kajian ini dijalankan untuk menerangkan bahawa e-learning merupakan cara dan kaedah lain untuk belajar dan mengajar. Pembelajaran disampaikan dalam bentuk elektroknik dengan menggunakan computer, meda elektronik, video tape, TV, Cd ROM. Proses tersebut juga dikenali sebagai LMS (Learning management system). E –learning juga merupakan proses menggunakan web yang boleh diakses tidak kira masa dan tempat kedudukan geografi.

Laman web digunakan untuk menyenangkan kaedah untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar.

Kaedah pembelajaran tersebut menggunakan 2 pendekatan iaitu iaitu dengan menggunakan bahasa komputer dan juga kaedah tradisional dan melihat tahap prestasi pelajar.
Pendekatan Kajian ini dijalankan dengan menggunakan soal selidik (questionare) Kajian ini dijalankan dengan menggunakan soal selidik (questionare) Kajian ini dijalankan dengan menggunakan soal selidik (questionare)
Persampelan Soal selidik tersebut diajukan kepada principal (pengetua) sekolah dan guru-guru. Kajian dijalankan terhadap 155 peserta yang terdiri dari 82 perempuan dan 73 orang peserta lelaki. Kajian dijalankan dengan menggunakan borang soal selidik terhadap 42 orang pelajar di peringkat sekolah menengah yang berusia dari 17 hingga 24 tahun. Latihan ini berlangsung selama 4 minggu dimana jurulatih/tutor yang sama mengajar selama 6 jam selama seminggu. Pada awal kajian, soalan pra akan diberikan dan selepas kelas peserta akan mengambil soalan post –test (soalan yang dikemukakan pada akhir kajian).
Instrumen Kajian ini dijalankan dengan menggunakan 2 jenis soal selidik. Soal selidik pertama dihantar kepada sekolah, seperti untuk mengetahui jumlah guru, jantina dan jumlah pelajar di sekolah tersebut.
Soal selidik yang kedua adalah untuk dijawab oleh guru. Soal selidik tersebut adalah berdasarkan data demografi pelajar dan tahap penggunaan computer oleh pelajar.
Kajian ini dijalankan berdasarkan analisis jantina (gander analysis) Data dikumpul berdasarkan keputusan jawapan dari peserta kajian yang menjawab soalan pre dan post.
 Analisis Yang Dijalankan Data dikumpul pada pada Febuary dan Mac pada tahun 2006. Soal selidik tersebut diperolehi dari  205 soal selidik. Soal selidik sebenar dihantar dalam jumlah 742 buah sekolah. 189 diterima dari ketua (pengetua) sekolah dan 1025 dari guru sekolah.
Analisis dijalankan berdasarkan analisis jantina; data demografi, kemudahan infrastuktur yang terdapat di sekolah tersebut, masa yang diluangkan oleh pelajar dalam menggunakan komputer, sumber yang digunakan dalam latihan komputer dan analisis yang berkaitan dengan ergonomic.
Kaedah kajian dengan menggunakan penyelidikan kuantitatif iaitu Chi-square    t-test dan Anova.
- Analisis  statistic yang dijalankan adalah dengan menggunakan:

- Chi-squares dan  t-tests untuk membuat perbandingan antara jantina .
- Analisis Two 2-way ANOVA juga digunakan.
Analisis data menggunakan U-test (Two-Independent Samples) and Kruskal.

Berdasarkan analisis dari soalan pre dan post test tersebut, analisis statistic  U test dijalankan. Keputusan score tersebut dianalisis untuk mendapatkan N, mean, median, mode, chi-Square, Sig dan juga N valid.
Analisis tersebut dijalankan dengan menggunakan Pre-test dan post-test.
Rumusan Menunjukkan bahawa pentingnya ergonomic dalam pembelajaran komputer. Dari hasil kajian kebanyakan remaja perempuan lebih menggunakan komputer berbanding remaja lelaki. Namun, pemilikan komputer dan kemudahan internet masih lagi diperingkat rendah di Bandar Mumbai. Dari hasil kajian, kejayaan pembelajaran secara online adalah bergantung kepada aspek yang berbeza.
Hasil kajian dari U-test yang dijalankan  juga menggambarkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara soalanpre dan post sedangkan ada yang signifikan.
Rumusan dari kajian bahawa pembelajaran dengan menggunakan computer akan menambahkan pemahaman.