Friday, September 24, 2010

Jurnal Kajian Kuantitatif Dan Kualitatif

Ulasan Jurnal Kuantitatif dan Kualitatif


Tajuk
Evaluation Of A Web Based Mathematics Teaching Material On The Subject Of Functions

Penilaian laman web Matematik sebagai alat bantu mengajar.
Effectiveness Of A Blended E-Learning Cooperative Approach In An Egyptian Teacher Education Programme
Keberkesanan dengan menggunakan pendekatan kaedah pembelajaran campuran  (blended learning) kooperatif-e learning dalam program pendidikan guru di Mesir
Scaffolding Project-Based Learning With The Project Management Body Of Knowledge (PMBOK_)
(perancah pengajaran) berasaskan pembelajaran dengan pengurusan projek berdasarkan pengetahuan (PMBOK)
(sokongan untuk mempromosikan pendidikan)
Di Tulis Oleh: Adnan Baki a,*, Ebru Gu¨ veli b
a Department of Science and Mathematics Education, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
b Department of Primary Education, The University of Rize, Turkey
Heba EL-Deghaidy *, Ahmed Nouby
Department of Curriculum and Instruction, School of Education, Suez Canal University, Ismailia, Egypt
Shahron Williams van Rooij *
Instructional Technology Program, College of Education and Human Development, George Mason University, 4400 University Drive, MS 5D6, Fairfax, VA 22030, USA
Tujuan Kajian Kajian ini bertujuan untuk menilai dan membuat perbandingan antara kaedah pengajaran tradisional yang digunakan sejak dulu lagi didapati membosankan cara pembelajaran dan kaedah pembelajaran dengan menggunakan web-based mathematics teaching (WBMT). Dengan bantuan alat teknologi ini dapat membantu meningkatkan mutu pengajaran yang dijalankan. Jadi web-based mathematics teaching (WBMT) diperkenalkan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan matematik. Kajian ini adalah untuk melihat tahap keberkesanan Pembelajaran dengan menggunakan kaedah Blended e-learning adalah menggabungkan pelbagai kaedah pembelajaran dengan tujuan memberi kesan pengalaman dan kesan pembelajaran yang berbeza.

Kaedah Blended e-learning adalah kaedah yang menggunakan 2 kaedah iaitu face to face dan juga e-learning. Dari perseptif guru, kaedah blended learning merupakan kaedah pedagogi yang baru.

Selain itu, kajian ini juga untuk meninjau keberkesanan pembelajaran koorperatif (CL) yang bermaksud kumpulan belajar yang lebih dari 2 orang.
Sebahagian proses pembelajaran ia memerlukan kemahiran dan kecekapan dalam merekabentuk pengurusan pengetahuan. Kaedah ini merupakan salah satu kaedah dalam strategi pembelajaran untuk mengembangkan kemahiran kolaboratif dan pembelajaran tersebut berdasarkan projek. Projek yang dijalankan adalah berdasarkan pengurusan projek dan pembelajaran. Kontek kajian ini juga dijalankan berdasarkan pengurusan dan rekabentuk projek.

Proses projek tersebut adalah berdasarkan ADDIE (Analysis, design, development, implementation, dan evaluation)
Pendekatan Kajian Kualitatif : Kaedah menemubual responden (guru) dan (pelajar)
Kajian Kuantitatif: Kajian ini dijalankan dengan menggunakan soal selidik (questionare)

Kaedah penyelidikan adalah dengan menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif.

Menggunakan kaedah soal selidik dan temubual (peserta kajian).
 Untuk menjawab soalan kajian, 4 instrumen diperlukan diberikan dalam Arabic, ujian e-learning, dan skala sikap peserta. Dari kajian, majoriti pelajar perempuan bersedia menggunanakan pendekatan blended learning.
Sebahagian proses pembelajaran ia memerlukan kemahiran dan kecekapan dalam merekabentuk pengurusan pengetahuan. Kaedah ini merupakan salah satu kaedah dalam strategi pembelajaran untuk mengembangkan kemahiran kolaboratif dan pembelajaran tersebut berdasarkan projek. Projek yang dijalankan adalah berdasarkan pengurusan projek dan pembelajaran. Kontek kajian ini juga dijalankan berdasarkan pengurusan dan rekabentuk projek.

Proses projek tersebut adalah berdasarkan ADDIE (Analysis, design, development, implementation, dan evaluation)
Persampelan Kaedah kajian dijalankan dengan menggunakan kaedah kajian kualitatif dan kuantitatif
Kajian dijalankan dengan menggunakan sample 18 orang guru dan 80 orang pelajar.
Kaedah temubual digunakan dengan menemubual responden.
Kajian dijalankan dengan menggunakan persampelan dari peserta kajian.
Peserta Kajian dari program pengajaran fakulti pendidikan di Universiri Kerajaan. Program pengajaran adalah dalam masa 4 jam dalam masa seminggu.
Peserta kajian terdiri dari pelajar  siswazah tahun 4 yang mengikuti program pendidikan di Egypt.
26 orang dari PTS’ Sains yang terdiri dari majoriti pelajar perempuan iaitu:
24= perempuan
2=lelaki.
 Analisis kualitatif dan kuantitatif dijalankan, dan kajian ini dijalankan  dalam masa 8 minggu.
Instrumen Penyelidikan dijalankan dari tahun 2004 hingga 2005, di Sekolah di Trabzon, Turkey. Kajian dijalankan dengan menggunakan 2 kelas yang diajar dengan menggunakan tutor yang sama.
Soalan temubual dikemukakan kepada guru dan pelajar adalah merangkumi:

Guru:
How did they exploit the WBMT material?
Bagaimana mereka mengeksploitasi bahan WBMT?
How were their attitude and approach towards WBMT and its future?
Bagaimana sikap mereka dan pendekatan terhadap WBMT dan masa depannya?

How did they evaluate WBMT material?

Bagaimana mereka menilai bahan WBMT?

Students: Mahasiswa:
What was their attitude and approach towards the WBMT material?
Apa sikap mereka dan pendekatan terhadap bahan WBMT?
Do they improve their level of achievement in mathematics by engaging with WBMT?
Apakah mereka meningkatkan tahap prestasi dalam matematik dengan melibatkan dengan WBMT?

How did they evaluate WBMT material?
Bagaimana mereka menilai bahan WBMT?
Kaedah kajian kuantitatif dijalankan dengan menilai web-based mathematics teaching (WBMT) dan membuat perbandingan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran tradisional.
Kajian kuantitatif: Menggunakan kaedah eksperimen dengan memberikan soalan pre dan soalan post.
Diantara soalan yang ditanya oleh penyelidik diantaranya ialah:

1. What is the effectiveness of a BeLCA on PSTs' achievement levels in a science teaching methods course?

Apa keberkesanan BeLCA terhadap pencapaian tahap peserta PSTs dalam kursus kaedah pengajaran sains?
2. What is the effectiveness of a BeLCA on PSTs' attitudes towards this type of learning approach?
Apa keberkesanan BeLCA kepada peserta  PSTs terhadap jenis pendekatan pembelajaran?
3.What is the effectiveness of a BeLCA on PSTs' attitudes towards cooperativeness?
Apa keberkesanan BeLCA peserta PSTs terhadap kekoperasian?
4. What are PSTs' views on implementing a BeLCA approach?
Apa pandangan peserta PSTs pada pelaksanaan pendekatan BeLCA?
14 pelajar di dua bahagian bersetuju menyertai dalam kajian ini.
Pelajar yang mempunyai data demografi yang sama diuji pada awal semester dan mereka bekerja sepenuh masa dalam industry, berdaftar belajar di Graduate Certificate Program.
Analisis Yang Dijalankan Kajian kualitatif adalah dengan mewawancara guru dengan menggunakan soal selidik.
Kajian kuantitatif pula adalah dengan menggunakan kaedah pra penilaian, dan statistic iaitu t-test.
Kajian kualitatif: Untuk mendapatkan data dan meklumat demografi dari pserta kajian dari segi data peribadi dan latarbelakang pendidikan.
Analisis juga dijalankan juga berdasarkan prestasi kajian dan e-learning skala sikap.

Kaedah kuantitatif:
Dua kaedah statistik yang digunakan untuk menentukan kebolehpercayaan melalui SPSS (versi 10.0 for Windows)

Pertama: dengan menggunakan pendekatan internal consistency konsistensi dalaman dengan menghitung nilai alpha.
Kedua: dengan menggunakan kaedah ujian semula dengan selang/jeda 3 minggu.

Kaedah kuantitatif:
Data tersebut di perolehi dari Pre-Service Teacher’s (PST), dan mereka juga perlu memberikan pendapat mereka mengenai blended e-learning cooperative

approach (BeLCA). Maklumat demografi juga diperolehi dari kajian yang dijalankan.
Pada akhir kajian ini, kajian kualitatif dijalankan dengan mewawancara peserta kajian darisegipandangan dan cadangan yang perlu untuk meningkatkan mutu pengajaran dengan menggunakan kaedah blended learning.
Analisis tersebut melihat sejauh mana peserta memanfaatkan webCT dan Blackboard Forum.

Kaedah kajian kualitatif dengan menemubual peserta berkaitan dengan projek tersebut  dan kuantitatif dengan menggunakan t-test
Rumusan Dari kajian tersebut web-based mathematics teaching (WBMT) sesuai dijalankan dan boleh menarik minat pelajar untuk belajar matematik. Guru dan pelajar juga akan lebih menyesuaikan diri dengan menggunakan system yang dibina. Dari kajian ini menunjukkan bahawa keberkesanan pengajaran bukan sahaja hanya dengan menggunakan kaedah blended learning, tetapi memerlukan kerja sama dan sokongan komputer. Penyelidikan ini menunjukkan bahawa proses dan prosedur dari metodologi perlu digunakan dalam pengurusan projek dapat memudahkan komunikasi- antara peserta pasukan peringkat dewasa seperti pelajar-sarjana yang sudah aktif di tempat kerja dan  pekerja yang telah terdidik untuk pelaksanaan projek

No comments:

Post a Comment